KONKURS

Životna sredina i klimatska pravda

Na konkurs se mogu podneti:

 • Projekti koji kroz uspostavljanje aktivnih veza između ekoloških građanskih aktera i antikorupcijskih i medijskih zajednica doprinose unapređenju transparentnosti, doslednoj primeni propisa i suženju prostora za pojavu korupcije i zloupotreba, a u cilju prevencije štetnih posledica po zdravu životnu sredinu i zdravlje, posebno u kontekstu pandemije virusa COVID-19;
 • Projekti ekoloških i drugih udruženja građana koje se u svojim lokalnim sredinama aktivno bore za poštovanje i ostvarivanje prava na vodu i čist vazduh;
 • Projekti koji kroz uspostavljanje partnerske saradnje između lokalnih pokreta, grupa građana, ekoloških udruženja građana, lokalnih medija, think-tank i akademskih institucija, grade mreže solidarnosti za zagovaranje održivih i odgovornih praksi i politika, u cilju poštovanja i ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu.

Pri razmatranju projekata naročito će se vrednovati inicijative koje otvaraju prostor za uključivanje i drugih zainteresovanih aktera koji deluju u oblasti zaštite životne sredine i klimatske pravde. Prednost će imati projekti sa jasno razrađenom vizijom društvene promene, predviđenim rezultatima i razrađenim metodima evaluacije učinka po fazama i u celini.

Osnovna pravila za predlaganje projekata

KONKURS 2021.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, think-tank organizacije, sindikati, mediji itd.), državni i lokalni organi, institucije i ustanove i sl. Podnosilac projekta mora biti registrovan ili imati prebivalište u Republici Srbiji. Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama i horizontalno se povezuju sa drugim akterima građanskog društva.

Projekti se podnose isključivo na formularima koje možete preuzeti niže na ovoj stranici. Svaki predlog projekta mora da sadrži popunjene obrasce: predlog projekta, budžet i upitnik za organizacije/institucije. Objavljeni obrasci se ne smeju menjati. Obrasci koji se podnose elektronskim putem ne moraju da budu potpisani i overeni pečatom prilikom konkurisanja.

Broj projekata koji se podnose na konkurs nije ograničen (samostalno ili u partnerstvu). Ohrabrujemo potencijalne podnosioce da realno procene sopstvene kapacitete za realizaciju predloženih projekata. Kapaciteti organizacija koje podnose više projekata biće cenjeni na osnovu svih predloženih projekata. Projekat može da se podnese i ukoliko podnosilac ima tekući projekat koji podržava Fondacija.

Tokom trajanja konkursa biće organizovane dve on-line informativne radionice za zainteresovane učesnike na konkursu i to: 18. maja 2021. u 12h i 20. maja 2021. u 12h. Predviđeno trajanje informativnih radionica je 2 sata. Svi potencijalni učesnici mogu se registrovati za učešće u radionici niže na ovoj stranici. Nakon registracije primićete link za učešće na radionici.

Pitanja u vezi konkursa mogu se postaviti na adresu za podnošenje projekata najkasnije do 20. maja 2021. Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti(at)osfserbia.org. Rok za podnošenje projekata je 31. maj 2021. Rok za donošenje odluka o podršci projektima je 60 dana od dana zaključenja konkursa. Svi podnosioci projekata će primiti pisanu informaciju o ishodu odlučivanja o podnesenim projektima na adresu elektronske pošte naznačenu u predlogu projekta.

Detaljno uputstvo za predlaganje projekata možete pronaći niže na ovoj stranici.

Informativne radionice

Tokom trajanja konkursa biće organizovane dve istovetne informativne radionice. Ukoliko želite da učestvujete u informativnim radionicama unesite e-mail adresu na koju će biti poslati pozivi za učešće. Na radionicama će biti predstavljeni otvoreni konkursi, a potom je predviđeno vreme za pitanja i odgovore u vezi s konkursima. Registracija za informativne radionice moguća je do 17. maja 2021.
Svi registrovani dobiće linkove za informativne radionice 18. maja 2021. putem registrovane adrese elektronske pošte.

  Pročitao sam obaveštenje o obradi podataka o ličnosti *

Upustvo za predlaganje projekta

Molimo da pre predlaganja projekta pažljivo pročitate ovo uputstvo i sledite ga prilikom pripreme predloga i projektne dokumentacije. Uputstvo sadrži odgovore na najčešća pitanja u vezi sa konkursima Fondacije. Tokom trajanja konkursa Uputstvo će biti dopunjavano odgovorima na pitanja koja primimo putem elektronske pošte na adresu: office.projekti(at)osfserbia.org i odgovorima na pitanja postavljena na informativnim radionicama. Rok za postavljanje pitanja u vezi sa konkursom je 20. maj 2021, a poslednja dopuna Uputstva će biti objavljena 21. maja 2021.

Opšta pravila:

 • Pravo predlaganja projekta imaju pravna lica, pojedinci i neformalne grupe sa teritorije Republike Srbije.
 • Fondacija će podržavati projektne aktivnosti koje se sprovode u Republici Srbiji.
 • Predlog projekta prima se na osnovu javnog konkursa u vreme koje je označeno u konkursu.
 • Predlog i projektnu dokumentaciju dostaviti Fondaciji elektronskom poštom na adresu Fondacije:
  office.projekti(at)osfserbia.org.
 • Sa predlogom projekta i priloženom dokumentacijom Fondacija će postupati prema normama dobrog poslovanja i poštovanja poslovne etike.
 • Odluku o podršci ili odbijanju predloženog projekta donosi Upravni odbor Fondacije, u roku od 60 dana od dana završetka konkursa. U toku obrade predloga i procesa odlučivanja, Fondacija o tome ne daje informacije, ali zadržava pravo da od podnosioca projekta zatraži dopunsku dokumentaciju ili obaveštenja o predlogu.

Fondacija ne postavlja uslove koji se tiču dužine postojanja organizacija i institucija, ali prilikom odlučivanja o podršci predloženom projektu, uzima u obzir kapacitete podnosioca i kvalitet važnijih projekata koje je realizovao. Fondacija ne postavlja uslove koji se tiču dužine trajanja projekta ili zatraženog iznosa/budžeta. Podnosilac bi trebalo da predloži realan budžet i vreme za realizaciju projekta, shodno ciljevima i aktivnostima svog predloga.

 • S obzirom na to da Fondacija svake godine raspisuje konkurse za podršku projektima, trajanje projekata bi trebalo ograničiti na period od oko godinu dana. Ukoliko postoji potreba za realizacijom projekta u periodu dužem od godinu dana, jedna ili više faza projekta mogu da budu obuhvaćene predlogom projekta koji se podnosi na Konkurs 2021, a dalje faze mogu da budu obuhvaćene projektima koji se podnose na konkurse narednih godina.
 • Fondacija finansira projekte samostalno ili sufinansira projekte za čiju realizaciju je već obezbeđen deo sredstava od strane drugih donatora. Ne postoje ograničenja u pogledu odnosa sredstava Fondacije i drugih donatora za finansiranje projekata, niti sufinansiranje utiče na vrednovanje predloga projekata.
 • Prosečan iznos podrške projektima kreće se u rasponu između 15.000 i 20.000 USD. Dodeljeni iznosi kreću se u mnogo većem rasponu i to pre svega u zavisnosti od strukture i složenosti predloženog projekta. Fondacija ohrabruje podnosioce predloga projekata da predlože realne troškove realizacije projektnih aktivnosti.
 • Termin početka realizacije projekta može biti i raniji od termina potpisivanja ugovora. Ukoliko podrška za realizaciju projekta bude odobrena, sredstva se mogu koristiti i za pokrivanje troškova koji su nastali pre termina odlučivanja i potpisivanja ugovora o finansiranju projekta. Ukoliko budu odobrena sredstva ugovorom se precizira da se odobrena sredstva mogu koristiti za pokrivanje troškova projekta od određenog datuma.
 • Broj projekata koji se podnose na konkurs nije ograničen (samostalno ili u partnerstvu). Ohrabrujemo potencijalne podnosioce da realno procene sopstvene kapacitete za realizaciju predloženih projekata. Kapaciteti organizacija koje podnose više projekata biće cenjeni na osnovu svih predloženih projekata. Projekat može da se podnese i ukoliko podnosilac ima tekući projekat koji podržava Fondacija.
 • Projektima nije moguće predvideti prenos sredstava drugim organizacijama za realizaciju aktivnosti (sub-granting). Ukoliko više organizacija podnosi zajednički projekat sredstva se dodeljuju svakoj partnerskoj organizaciji direktno na osnovu ugovora koji svaka partnerska organizacija sklapa sa Fondacijom. Na konkurs se podnosi jedinstveni predlog budžeta.
 • Zaposleni u Fondaciji za otvoreno društvo, Srbija u toku konkursa neće davati informacije o sadržaju projekata niti ih komentarisati.

Podnošenje projekta:

Predlog projekta se podnosi ISKLJUČIVO na obrascu Fondacije. Osnovni obrazac za predlaganje projekta ima 3 dela:

 • Deo 1: cilj, sadržaj i način realizacije projekta i druge informacije od značaja za njegovu realizaciju;
 • Deo 2: predlog budžeta projekta (obrazac budžeta ima 2 stranice: budžet i obrazloženje troškova);
 • Deo 3: upitnik za organizacije i institucije kojim se predstavlja profil, status, dosadašnji rad, razvoj organizacije/institucije.

Prilikom slanja predloga e-poštom, pošaljite sva 3 dela obrasca kao dokumente priključene istoj e-poruci, i to kao Word (delovi 1 i 3) i Excel (deo 2):

 • Potpisivanje, pečatiranje i skeniranje dokumenata nije potrebno.
 • Ukoliko više pravnih lica podnosi zajednički predlog projekta, popunjen deo 3 – upitnik za organizacije i institucije se podnosi za svaku organizaciju koja je u grupi podnosilaca.
 • Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, umesto dela 3 osnovnog obrasca dostavlja svoju profesionalnu biografiju. Ukoliko je projektom predviđeno više fizičkih lica koja će realizovati projekat potrebno je dostaviti biografije za sve članove tima.
 • Predlog projekta (obrazac i dopunska dokumentacija) podnosi se isključivo na srpskom jeziku. Ukoliko je predlog projekta sastavljen na drugom jeziku potrebno je priložiti prevod na srpski.
 • Budžet projekta i svi finansijski podaci moraju biti izraženi u bruto iznosima i isključivo u dinarima.
 • Obim informacija koje se unose u obrazac je delom ograničen veličinom fizičkog prostora u osnovnim obrascima.

Dopunska projektna dokumentacija (nije obavezna):

Predlog projekta na obrascu Fondacije može se dopuniti i drugom dokumentacijom:

 • Ako podnosilac proceni da obrascem nisu obuhvaćeni svi relevantni podaci, odnosno da će dodatnom dokumentacijom i prilozima bolje predstaviti svoj projekat;
 • Profesionalna biografija autora projekta i projektnog tima kojim se predstavljaju kompetencija i reputacija autora i lica koja realizuju projekat;
 • Preporuke recenzenta projekta – eksperata ili kompetentnih institucija;
 • Informativni, promotivni i sl. prilozi, štampani primerci, audio/video dokumenti i drugi materijali za prezentaciju, koji će adekvatno i sveobuhvatno predstaviti projekat i predlagača.

Fondacija NEĆE razmatrati:

 • Predloge koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije i na druge načine ne zadovoljavaju osnovne kriterijume konkursa;
 • Predloge podnosilaca koji su ranije dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava, ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;
 • Projekte organizacija koje zastupaju stavove koji su u suprotnosti sa vrednostima za čije se ostvarivanje Fondacija zalaže;
 • Predloge za finansijsku podršku profitnim i komercijalnim projektima;
 • Nepotpune, neblagovremene i neuredne predloge koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno ovom uputstvu.

Preuzmite obrasce

Česta pitanja

Kako se prijaviti na konkurs?

Predlozi projekata se šalju na adresu office.projekti(at)osfserbia.org. Projekti se šalju na obrascima objavljenim na sajtu Fondacije.

Koliko traje konkurs?

Konkurs je otvoren do 31. maja 2021. godine u 23.59h.

Kada će biti objavljeni rezultati konkursa?

Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije 60 dana od dana zatvaranja konkursa.

Kako ćemo znati da li je odobrena podrška za projekat koji smo podneli?

Svi podnosioci projekata će primiti pisanu informaciju o ishodu odlučivanja o podnesenim projektima na adresu elektronske pošte naznačenu u predlogu projekta.

Da li postoji ograničenje trajanja predložnih projekata?

S obzirom na to da Fondacija svake godine raspisuje konkurse za podršku projektima, trajanje projekata bi trebalo ograničiti na period od oko godinu dana. Ukoliko postoji potreba za realizacijom projekta u periodu dužem od godinu dana, jedna ili više faza projekta mogu da budu obuhvaćene predlogom projekta koji se podnosi na Konkurs 2021, a dalje faze mogu da budu obuhvaćene projektima koji se podnose na konkurse narednih godina.

Da li je ograničen iznos za koji se može konkurisati?

Fondacija ne postavlja ograničenja za tražene iznose, ali skreće pažnju da se prosečan iznos podrške projektima kreće u rasponu između 15.000 i 20.000 USD. Dodeljeni iznosi kreću se u mnogo većem rasponu i to pre svega u zavisnosti od strukture i složenosti predloženog projekta. Fondacija ohrabruje podnosioce predloga projekata da predlože realne troškove realizacije projektnih aktivnosti.