Važno saopštenje

Fondacija za otvoreno društvo će za sve projekte koje smo podržali davati mogućnost produžetka perioda sprovođenja projekata, korišćenje on-line alata za pojedine aktivnosti, kao i odobravati preusmeravanje neutrošenog novca na aktivnosti koje su usmerene ka rešavanjh novonastale situacije, tj. ka suzbijanju virusa Kovid 19.
Pročitaj

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti ...
Pročitaj

Programi

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj

Konkursi

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Pročitaj
Konkursi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa. ...
Pročitaj
Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu
Strateški cilj programa u periodu 2017. -2020. je usvajanje manjinskih politika zasnovanih na integrativnim principima, na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i afirmacija interkulturalizma kao instrume ...
Pročitaj
Apr 17 2019
Aktivizam građana i razvoj građanskog društva
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je afirmisanje društvenog angažmana građana i njihovih udruženja na temelju vrednosti otvorenog društva. Program podržava aktivističke ...
Pročitaj
Apr 17 2019
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisan ...
Pročitaj
Jan 30 2020

Svi programi