Učešće građana u demokratskom upravljanju
Strateški cilj ovog programa je podrška učešću građana u ključnim reformskim procesima, uključujući pregovore Srbije sa EU o članstvu. Strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

U 2017. godini Fondacija će podržavati projekte koji:

  • doprinose informisanom učešću što većeg broja organizacija građanskog društva kao i neformalnih grupa građana u reformskim procesima;
  • omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, i to preko platformi, konventa ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća građana;

  • doprinose otvorenosti i participativnosti procesa pregovora Srbije sa EU o članstvu.

Kontakt:

Srđan Đurović, koordinator programa: sdjurovic@fosserbia.org

 


[1] Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.