Sloboda izražavanja i javno informisanje

Strateški cilj programa u periodu 2014-2016. je informisano učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisanja javnog interesa u medijskim sadržajima i programima.

Svoje strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

Tokom 2016. godine interes Fondacije će biti usmeren na to da:

  • pojedinci bez obzira na društvenu poziciju i zajednice građana u javnom prostoru brane i odgovorno koriste slobodu izražavanja, uključujući on-line sferu, kao i da se građani i pripadnici medijskih profesija zajedno sa javnim vlastima angažuju na očuvanju neutralnosti Interneta;
  • medijski regulatorni i samo-regulatorni mehanizmi jačaju svoj integritet i odgovorno koriste svoju nezavisnost;
  • javni medijski servisi Srbije postanu primereni javni servisi koji objektivno obaveštavaju i u svojim informativnim programima omogućavaju predstavljenost različitih mišljenja i zastupljenost svih regiona u zemlji, i saglasno javnom interesu ispunjavaju druge obaveze koje pripadaju javnom medijskom servisu.     

 
Tokom 2016. godine Fondacija će u okviru programa realizovati svoj projekat „Pretvaranje RTS i RTV u stvarne javne medijske servise“.
Projekat  se bavi unapređivanjem upravljanja, raspolaganja javnim sredstvima, i kvaliteta   programskih sadržaja koje je javni servis obavezan da emituje saglasno javnom interesu i misiji javnog servisa. Realizuje se u saradnji sa programskim savetima i upravnim odborima dva javna servisa i ekspertskim organizacijama građanskog društva.

Kontakt: 
Dragan Kremer, koordinator programa: dkremer@fosserbia.org


∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.