Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu
Strateški cilj programa u periodu 2017. -2020. je usvajanje manjinskih politika zasnovanih na integrativnim principima, na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i afirmacija interkulturalizma kao instrumenta prevazilaženja tzv. segregativnog multikulturalizma oličenog u zatvaranju manjinskih zajednica i nedovoljnoj interakciji sa drugim manjinskim kao i većinskom zajednicom.

Program se bavi unapređenjem primene garantovanih prava etničkih manjina s jedne strane, kao i razvijanjem i uspostavljanjem interkulturalnih modela i praksi kao kohezivnih društvenih faktora s druge strane. Program podstiče učešće predstavnika manjinskih zajednica i njihovu zastupljenost u institucijama i procesima odlučivanja na svim nivoima, kao i međuetničku razmenu u različitim oblastima, od kulture do ekonomskog osnaživanja i drugih oblasti od zajedničkog interesa za različite nacionalne zajednice.

U 2019. godini program podržava:

- primenu garantovanih prava nacionalnih manjina; sprovođenje preporuka Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Saveta REM i/ili drugih organa i tela nadležnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina; sprovođenje preporuka međunarodnih organizacija koje prate položaj nacionalnih manjina u Srbiji - sve u cilju unapređenja primene prava;
- osnaživanje organizacija građanskog društva pre svega iz redova manjinskih zajednica, kao i  državnih organa i drugih institucija sa javnim ovlašćenjima koje se bave unapređenjem prava i položaja nacionalnih manjina; 
- širu afirmaciju integrativnih principa i prednosti integracije manjinskih zajednica za društvo u celini; približavanje stavova „većine“i „manjina“ o potrebi i načinima jačanja interkulturalizma i unapređenja interkulturalnih kompetencija građana i javnih i drugih institucija (medija, institucija kulture i sl.);

Koordinatorka programa: Aleksandra Šanjević asanjevic@fosserbia.org

Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i udruženja medija, udruženja privrednika i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.