Poštovanje ljudskih i prava manjina

Položaj etničkih manjina

Strateški cilj programa u periodu 2014-2016. je unapređivanje praksi poštovanja prava etničkih manjina, politika integracije i manjinske reprezentacije u procesima odlučivanja.

Svoje strateške ciljeve program ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i  državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa

Tokom 2016. godine Fondacija će usmeriti pažnju na:

  • stvaranje prostora na lokalnom nivou u kome se vodi društveni dijalog između „većine“ i etničkih manjina, definišu zajednički interesi, razgovora se sa donosiocima odluka, razmatraju se problemi vezani za poštovanje prava etničkih manjina i ostvarivanje kulturne autonomije manjina, traga za inkluzivnim formama upravljanja i modalitetima inkluzivnog rada lokalnih samouprava;
  • predlaganje i javno zagovaranje integrativnih manjinskih politika i prevazilaženje  problema „segregativnog multikulturalizma“, koji su nastali kao posledica dosadašnjih manjinskih politika ili načina njihovog sprovođenja;
  • jačanje aktivizma pripadnika etničkih manjina podsticanjem i podrškom njihovog delovanja u organizacijama i institucijama građanskog društva koje se bave pitanjima položaja etničkih manjina.

Kontakt:

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa: asanjevic@fosserbia.org


∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.