Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i afirmacija interkulturalizma kao instrumenta prevazilaženja segregativnog multikulturalizma, naročito u oblastima obrazovanja i javnog informisanja.

Program se bavi primenom garantovanih prava etničkih manjina, manjinskom reprezentacijom i učešćem u procesima odlučivanja, ali i učešćem svih drugih zainteresovanih aktera iz većinske i manjinskih zajednica u uspostavljanju modela interkulturalnosti kao kohezivnog društvenog faktora.

Svoje strateške ciljeve program ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

Tokom 2017. godine Fondacija će usmeriti pažnju na:

- usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmaciju interkulturalizma kao instrumenta prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina;

- približavanje stavova i postizanje konsensusa između „većine“i „manjina“ o potrebi i načinima jačanja interkulturalizma i unapređenju interkulturalnih kompetencija građana i javnih i drugih institucija (škola, medija, institucija kulture i sl.);

- širenje razumevanja građana o ciljevima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu naročito u oblasti obrazovanja s ciljem da se obezbedi kvalifikovano i efektivno učestvovanje roditelja, prosvetnih radnika, njihovih udruženja i drugih zainteresovanih aktera iz većinske i manjinskih zajednica;

- primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući sprovođenje Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU (politički kriterijumi i poglavlja 23, 26 i 10); sprovođenje preporuka Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta REM i/ili drugih organa i tela nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; i građanski nadzor nad radom ovih tela i organa;

- unapređivanje primene prava na informisanje na maternjem jeziku i ostvarivanje slobode medija na jezicima etničkih manjina.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Kontakt:

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa: asanjevic@fosserbia.org

Tatjana Stojić, koordinatorka programa: tstojic@fosserbia.org

* Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i udruženja medija, udruženja privrednika i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.