Jednakost i socijalna inkluzija - Obrazovanje i rani razvoj
Program se bavi stvaranjem uslova za bolji pristup obrazovanju, posebno za osetljive (inkluzivno obrazovanje) i manjinske grupe (kvalitet obrazovanja na jezicima manjina), kao i unapređenjem interkulturalnosti i demokratske kulture kroz obrazovanje.

Kroz program se podržavaju partneri  i zainteresovane strane da prihvate i promovišu interkulturalno obrazovanje koje doprinosi boljem međusobnom upoznavanju i zajedništvu većine i manjine, a od kojeg imaju dobiti i manjinske i većinska zajednica;

U saradnji sa OSF tematskim programima (Program za podršku obrazovanju i Program za rani razvoj) jačaju se kapaciteti stručnjaka u oblastima- rane inkluzije dece, praćenja inkluzivnog obrazovanja, učešća roditelja, nastavnika i učenika u unapređenju kvaliteta i demokratizaciji obrazovanja u Srbiji. Podržava se  multisektorski pristup kako bi se  kreirali mehanizmi i instrumenti za primenu u praksi inkluzivnih i  interkulturalnih  politika. Takođe, podstiče se stavljanje u funkciju postojećih mehanizama za demokratizaciju škole kao što su đački parlamenti, saveti i klubovi roditelja i nastavnika;

 

PROGRAMI

 

Kreiranje uslova za razvoj sveobuhvatnog sistema rane intervencije kod dece na ranom uzrastu u Srbiji

 

U saradnji sa UNICEFom i našim partnerima- Beogradskim psihološkim centrom i Udruženjem pedijatara Srbije- pokušavamo da damo doprinos razvoju nacionalnog sistema ranih intervencija koji pruža objedinjene servise za porodice naročito one sa rizikom od kašnjenja u razvoju. Zalažemo se za model koji menja sadašnju praksu pružanja intervencije na ranom uzrastu dece svojim intersektorskim pristupom (zdravstveni, socijalni i obrazovni sistem) i davanjem podrške u porodici i za porodicu. Projekat razvija pružanje usluga ranih intervencija i diže kapacitete institucija sistema na sedam lokacija u Srbiji. 

Prethodne dve godine bavili smo se…

Intenzivnim  obukama naših stručnjaka za primenu modela ranih intervencija u kojima su učestvovale svetski priznate ekspertkinje u ranoj intervenciji, profesorke Marilyn Espe-Sherwindt i Ana Marija Serano; obukom pedijatara i drugih stručnjaka za  skrining rizika smetnji u razvoju kod dece ranog uzrasta (URD inistrument); pokretanjem konferencije za predstavnike sva tri sistema; aktivnostima roditeljskih udruženja na promociji modela;

  

    

 

Projekat: „Naša priča“ Interkulturalno povezivanja učenika osnovnih škola u Preševu

 

U saradnji sa Centrom za obrazovne politike i Koordinacionim telom za jug Srbije  pokušali smo da doprinesemo afirmaciji interkluturalizma i  izgradimo međusobno poverenje i poštovanje između učenika pripadnika različitih nacionalnih grupa koje su prisutne u  školama na srpskom i albanskom jeziku u Preševu. Projekat „Naša priča“  je za decu iz dve škole, na albanskom i srpskom jeziku,  stvori priliku za druženje, smanjenje distance i komunikaciju bez jezičkih ograničenja a nastavnicima pomogne da  u nastavu i učenje uvedu razvoj interkulturalnih kompetencija. Učenici i nastavnici su imali priliku da godinu dana rade na filmu „Naša priča“.

Primetili smo da  kada su učenici u pitanju jezik nije barijera, oni uspešno sarađuju i ostvaruju zajedničke ideje; naučili i da učenicima znači kada posete novu sredinu kao što je bio odlazak u Niš;da nastavnicima treba mnogo podrške da istupe iz svojih predmetnih oblasti i da gradivo izmeste iz plana i programa jednog predmeta i usmere na razvoj kompetencija i ostvarivanje ishoda učenja;

Zaključili smo da treba na što više načina stvarati prilike za mlade u Preševu da pre svega otkrivaju svoje sličnosti i zajedno oblikuju svoje detinjstvo u malom mestu a da ih stalno treba podsećati da njihove razlike samo doprinose da međusobno podržavaju odrastanje jedni drugih. Ako se jezička barijera ne potencira ona nestane sama od sebe. Zaključi smo i da nastavnike treba podržati i pohvaliti ali i pomalo podstaknuti na to da budu nosioci promene.

Ovde možete preuzeti publikaciju projekta Naša priča.


    

 

Unapređenje transparentnosti procesa javnih nabavki za ishranu dece i učenika u osnovnim školama i predškolskim ustanovama u Srbiji

 

Želeći da unapredimo transparentnosti procesa javnih nabavki za ishranu dece i učenika ali i da otvorimo pitanje kvaliteta ishrane u školama i predškolskim ustanovama u Srbiji, sa našim  partnerom, Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika sprovedeno je kvalitativno istraživanje koje je uključivalo predstavnike lokalnih aktera: menadžmenta škola, ponuđača usluga i roditelja.

Zaključak je da je trenutni sistem dobro postavljen, ali da su potrebna njegova poboljšanja koja će obezbediti efikasniju i efektniju primenu – kontrolu kvaliteta isporučene usluge. Kao ključni preduslov za unapređenje kvaliteta ishrane prepoznato je upravo ulaganje u razvoj mehanizama za veće učešće roditelja u procesu donošenja odluka.

U okviru projekta uspostavljeno je strateško partnerstvo  sa Obrazovnim forumom i  Evropskom trening akademijom (EUTA–European Trening Akademijom), koji realizuju komplementarne inicijative.  Postignuto zajedničko razumevanje je od velikog značaja za potpuniji i celishodniji pristup temi i daljem gradjenju kapaciteta roditelja i nastavnika u oblasti praćenja  javnih nabavki u  obrazovanju. Upravo izgradnja kompetencija roditelja i nastavnika  u sferi finansijske transparentnosti   na različite načine doprinosi dobrobiti dece i učenika i većoj demokratičnosti obrazovanja.