Inkluzivno obrazovanje

Strateški ciljevi programa u periodu 2014-2016. su:

  • konsolidovanje i dalje jačanje znanja i veština zainteresovanih zajednica - nastavnika i roditelja - za uspešno sprovođenje koncepta inkluzivnog obrazovanja za decu i mlade bez obzira na njihova lična svojstva i razlike;
  • usaglašavanje stavova zainteresovanih zajednica o modelu interkulturnog obrazovanja koji vodi prevazilaženju „segregativnog multikulturalizma“.
Strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata Fondacije. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

Tokom 2016. godine program će se baviti:

  • uspostavljanjem partnerstava različitih zainteresovanih zajednica radi otklanjanja prepreka koje usporavaju sprovođenje koncepta i politika inkluzivnog obrazovanja;
  • jačanjem kompetencija za razumevanje i pregovaranje o inovativnim modelima interkulturnog obrazovanja;
  • širenjem dostupnosti predškolskog obrazovanja za Rome; 
  • sprečavanjem i otklanjanjem diskriminacije u obrazovnom sistemu. 

U 2016.g. Fondacija će u okviru programa realizovati svoje projekte: 

  • „Formiranje nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja - Partnerski, za obrazovanje“ u saradnji sa UNICEF-om, nastavničkim udruženjima i udruženjima roditelja. Projekat gradi efektivni zagovarački potencijal za unapređivanje kvalitetnog obrazovanja za svu decu.
  • „Jaki od početka, dajmo im krila - podrška  ranom razvoju, obrazovanju i socijalnoj inkluziji predškolske dece iz romske zajednice“ u saradnji sa OSF, ECP programom, Svetskom bankom i Centrom sa interaktivnu pedagogiju. Kroz projekat će se razviti model rane intervencije uključivanja romske dece u obrazovanje, koji će uticati na dalji razvoj i sprovođenje obrazovnih politika. 

Kontakt: 
Tatjana Stojić, koordinatorka programa: tstojic@fosserbia.org


∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.