Inkluzija Roma

Strateški ciljevi programa u periodu 2014-2016. su:

  • sprovođenje Akcionog plana za stanovanje Roma u okviru dovršavanja poslova vezanih za sprovođenje Prve dekade inkluzije Roma; 
  • participativnost procesa usvajanja politika inkluzije Roma za period 2016-2025. (Druga dekada inkluzije).

Strateški ciljevi se ostvaruju preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Projekti se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa

Tokom 2017. godine Fondacija će usmeriti pažnju na:

  • dalje jačanje znanja i veština Romskih građanskih organizacija da informisano učestvuju u planiranju sprovođenja politika inkluzije Roma i programiranju javnih i donatorskih sredstava za njihovu realizaciju;
  • završavanje procesa legalizacije starih, ali neformalnih romskih naselja u odabranim opštinama;
  • izobičajavanje tradicija i obrazaca ponašanja koji predstavljaju prepreku za društvenu emancipaciju pojedinaca i za uvećanje ljudskog kapitala ove etničke grupe.

Kontakt: 

Jadranka Ivković, koordinatorka programa: jivkovic@fosserbia.org


∗ Pod građanskim društvom Fondacija podrazumeva: udruženja građana (nevladine organizacije) čiji je cilj zaštita i promocija javnog interesa ili demokratskih interesa pojedinih društvenih grupa, strukovna i slična udruženja, sindikate, akademske i istraživačke institucije bez obzira na osnivača i oblik svojine, medije i uduženja medija, udruženja privrednika  i druge slične organizacije koji deluju u interesu demokratskog društva.