Programi
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.
Unapređenje demokratskih praksi i institucija
Strateški ciljevi  programa u periodu 2017-2020. su:   uspostavljanje efektivnih i odgovornih javnih institucija i zaštita njihovog integriteta;  uvođenje javnosti rada ...
Pročitaj
Jan 20 2017
Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i afirmacija interkulturalizma kao instrumenta prevazilaženja segregati ...
Pročitaj
Mar 06 2017
Inkluzija Roma
Strateški ciljevi programa u periodu 2017-2020. su: - efektivno sprovođenje romskih politika kako bi se obezbedila puna dostupnost prava i socijalnih servisa romskoj zajednici; - jačanje em ...
Pročitaj
Mar 06 2017
Učešće građana u demokratskom upravljanju
Strateški cilj ovog programa je podrška učešću građana u ključnim reformskim procesima, uključujući pregovore Srbije sa EU o članstvu. Strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške pr ...
Pročitaj
Mar 20 2017
Suzbijanje ekstremizma
Strateški cilj programa je smanjivanje podložnosti građana za prihvatanje ekstremističkih stavova i ideologija. Strateške ciljeve Fondacija ostvaruje preko davanja podrške projektim ...
Pročitaj
Jan 18 2016
Sloboda izražavanja i javno informisanje
Strateški cilj programa u periodu 2017-2020. je kompetentno učestvovanje građana i njihovih organizacija u razvijanju i sprovođenju politika javnog informisanja i medijskih politika, radi re-afirmisan ...
Pročitaj
Jan 18 2016