Tim

Izvršni direktor Milan Antonijević

Na poziciji izvršnog direktora Fondacije za otvoreno društvo je od 1. decembra 2018. godine. Posvećen je zaštiti ljudskih prava, vladavini prava i evropskim integracijama Srbije i Zapadnog Balkana.

U Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM radio je od 2001, a za direktora imenovan 2010. godine. Sa timom YUCOM-ovih advokata i pravnika, zagovarao je vladavinu prava i učestvovao u strateškom zastupanju pred Ustavnim sudom Republike Srbije, Evropskim sudom za ljudska prava kao i pred komitetima UN. 

Sarađivao je sa brojnim organizacijama iz civilnog sektora i održao brojna predavanja i treninge iz oblasti ljudskih prava, u zemlji i inostranstvu, gde je stekao i višegodišnje iskustvo, uz upečatljive nastupe u medijima. Konsultant je UN, OSCE i drugih međunarodnih i domaćih organizacija. Koordinira niz regionalnih i domaćih aktivnosti u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i demokratizacije, a od 2015. godine vodi Radnu grupu za Poglavlje 23 unutar Nacionalnog konventa za EU. Član je i Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Aktivno zagovara uspostavljanje dijaloga, a tokom svoje karijere bio je član radnih grupa za izmenu propisa iz oblasti obrazovanja, besplatne pravne pomoći i brojnih drugih.

Završio Pravni fakultet u Beogradu i Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava. Prestižnu Čivning stipendiju vlade Britanije dobio je 2009. i na Bredford univerzitetu na odeljenju Mirovnih studija pohađao smer Prevencija konflikta, Korišćenje demokratije radi postizanja mira. 

 

Programski direktor Miodrag Milosavljević 

Miodrag Milosavljević vodi računa o razvoju i međusobnom usklađivanju programa Fondacije i stara se o unapređenju odnosa s partnerima. Miodrag se priključio Fondaciji 2006. godine i do 2019. je vodio program koji se bavi temama transparentnosti, odgovornosti, javnog integriteta i borbe protiv korupcije.

Pre Fondacije, radio je u Centru za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i bio angažovan kao demonstrator u Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ). Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru za međunarodne odnose.   

 

Menadžer programa Radmila Maslovarić  

Radmila Maslovarić  je diplomirani filolog, i vodi program Aktivizam građana i razvoj građanskog društva. Po dolasku u Fondaciju 1995. godine, Radmila je bila angažovana na obrazovnim temama i programima (visoko obrazovanje, unapređenje kvaliteta nastave engleskog jezika, debatni program i drugi). Od početka je  bila uključena i u razvoj civilnog društva, podržavajući građanski aktivizam usmeren na razvoj demokratije u Srbiji, kao i razvoj regionalne i međunarodne saradnje građanskih aktera.

Osim sa udruženjima građana opšteg (demokratskog) profila, Radmila radi i sa akterima nezavisne umetničke/kulturne scene koji su društveno angažovani i aktivno doprinose razvoju demokratskog društva.

 

Menadžer programa Srđan Đurović 

Srđan Đurović vodi program Učešće građana u demokratskom upravljanju, posvećen demokratizaciji kako na lokalnom nivou, tako i do učešća građana u procesu evropskih integracija. Tokom dugogodišnjeg rada u Fondaciji razvijao je i učestvovao u brojnim istraživanjima javnih politika, inicijativama javnog zalaganja i razvijanju civilnog društva.

 

Koordinator programa Tatjana Stojić 

Tatjana Stojić razvija programe unapređivanja pristupa obrazovanju - inkluzivno i interkulturalno obrazovanje, ali takođe radi na programima i projektima koji unapređuju aktivizam i participaciju  roditelja, nastavnika i učenika u obrazovanju.

U saradnji sa UNICEFom i različitim ministarstvima, intenzivno radi na uspostavljanju multisektorskog servisa rane intervencije za podršku deci (i njihovim porodicama) pod rizikom od razvojnog kašnjenja, i uspostavljanju sistema praćenja inkluzivnog obrazovanja (IO) na svim nivoima, a posebno na predškolskom. U saradnji sa OECD i Ministarstvom prosvete i tehnološkog razvoja, uključena  je u sekundarne analize PISA 2018. testiranja u Srbiji koje obezbeđuju podatke za strateško planiranje i poboljšanje kvaliteta obrazovanja na nacionalnom, sistemskom nivou.

Posvećeni rad sa nizom partnera na  IO od 2005. doveo je 2009. do zakonskog usvajanja IO politika koje se od tada polako unapređuju. Radila je na osnivanju Nacionalne  asocijacije roditelja i nastavnika (2017.) i osnovala preko 70 klubova roditelja i nastavnika u 10 gradova u Srbiji.

Prethodnih godina koordinirala je Program za mlade koji je osnaživao omladinske organizacije i zagovarao  formiranje nacionalnog tela za brigu o mladima. Bavila se temama prevencije nasilja, osnaživanjem i inkluzijom  Roma, žena i izbeglica.

Tatjana je obrazovni stručnjak. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Grupa za andragogiju i ima Master diplomu Multidisciplinarnih studija obrazovnih politika, Univerziteta u Beogradu. Završila je on-line kurs na Teachers College, Columbia University na temu evaluacija projekata u obrazovanju. Ko-autor je i izdavač niza  publikacija  u oblasti omladinskih politika, obrazovne inkluzije, interkulturalnog obrazovanja, participacije roditelja i nastavnika u obrazovanju. 

 

Koordinator programa Jadranka Ivković

Jadranka Ivković od 1997. U Fondaciji se bavila temama obrazovanja marginalizovanih grupa, zaštite dece od nasilja, unapređenja socijalne zaštite , kvaliteta javnog zdravlja, ženskih prava  i prava etničkih manjina. U kontinuitetu je, a sada i prevashodno angažovana na socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja sa akcentom na pristup pravima, razvijanje praktičnih inkluzivnih politika i participaciju romske zajednice. Ispred Fondacije aktivno je učestvovala u uspostavljanju Dekade inkluzije Roma na međunarodnom i nacionalnom nivou, facilitirala izradu akcionih planova, vodila tim za izradu studije za tekuću Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, i učestvovala u pokretanju inicijative za donošenje EU okvira za inkluziju Roma, sa Vladom RS.  Najviše se bavila razvojem romskog građanskog društva, a posebno osnivanjem i građenjem kapaciteta najuticajnije koalicije romskih organizacija za monitoring i zagovaranje za sprovođenje romskih politika. Sada je angažovana na mobilizaciji romske zajednice i uključivanju mladih u procese donošenja odluka. 

Inicirala je i doprinela razvijanju programa i projekata usmerenih na jednakost i pravednost u obrazovanju, a vodila je ili učestvovala u mnogim istraživanjima i izradi policy studija dostupnosti kvalitetnog obrazovanja za romsku decu. Poslednjih godina angažovana je na razvijanju, sprovođenju i evaluaciji programa za rani razvoj i obrazovanje romske dece.

Pre dolaska u Fondaciju radila je kao pedagog u predškolskom obrazovanju, učestvovala u razvijanju UNICEFovih psihosocijalnih programa i programa nenasilne komunikacije, i vodilla seminare za praktičare u obrazovanju širom Srbije. Urednica je i koautorka više policy studija, priručnika za nastavnika i nagrađivanih slikovnica za decu. Diplomirala je na Filozovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

 

Koordinator programa Aleksandra Šanjević

Aleksandra Šanjević je počela da radi u Fondaciji za otvoreno društvo 2009. kao koordinatorka programa Javne politike i Lokalni razvoj. Na toj poziciji je radila do 2014. godine, a od tada koordinira program Etničke manjine: Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma – ka interkulturalizmu. Radeći na programu čiji je fokus integracija pripadnika etničkih manjina unapređenjem prava i položaja manjinskih zajednica i zastupanjem vrednosti i praksi interkulturalizma, ostvarila je čvrstu saradnju sa brojnim organizacijama civilnog društva i relevantnim lokalnim i nacionalnim institucijama. Individualno ili u partnerstvu sa njima, učestvovala je u razvijanju javnih politika u ovoj oblasti.

Poslednjih godina je aktivno uključena u aktivnosti i inicijative koje se bave odnosima Srbije i Kosova. Učestvovala je u razvijanju i koordinaciji inicijativa koje je Fondacija u ovoj oblasti podržavala i predstavlja Fondaciju u javnim debatama i telima koja se bave ovom temom.

Pre nego što se pridružila Fondaciji za otvoreno društvo, Aleksandra je radila u dve prominentne  organizacije civilnog društva. U Građanskim inicijativama (2002-2009) i u Helsinškom odboru za ljudska prava u Srbiji (1995-2002) je stekla veliko iskustvo u oblasti ljudskih i posebno etničko-manjinskih prava, unapređenja položaja Roma ali takođe u razvojnim pitanjima, pitanjima položaja lokalne samouprave i upravljanja u više-etničkim sredinama, lokalnog aktivizma i slično.

Rođena je i školovala se u Beogradu, gde je diplomirala na Pravnom fakultetu beogradskog univerziteta. Tokom svoje profesionalne karijere, doprinela je kreiranju istraživanja, policy dokumenata i publikacija u oblastima kojima se bavi, bila je član nacionalnih i regionalnih/međunarodnih mreža i ima veliko iskustvo u dizajniranju i realizaciji treninga kao sertifikovani trener u oblasti ljudskih i manjinskih prava, te javnog zastupanja u ovim oblastima.  

 

Koordinator programa Mihajlo Čolak

Mihajlo Čolak je u Fondaciji za otvoreno društvo, Srbija od 2004. godine. Njegova osnovna odgovornost bila su ljudska prava, anti-diskriminacija i reforma pravosuđa; osim toga, bavio se reformom javne uprave, antikorupcijom i odgovornošću, suočavanjem s prošlošću, reformom medija, migrantskom krizom, temama vezanim za LGBT itd. Mihajlo je doprinosio različitim istraživanjima, izveštajima i publikacijama kao autor, istraživač i urednik.

Trenutno je prevashodno angažovan na jačanju nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, administriranju grantova koje je podržao tematski program OSF Javno zdravlje, praćenju tematike vezane za izbeglice/ migrante, te asistiranju izvršnom direktoru u kreiranju različitih internih pravnih dokumenata.

Pre angažmana u Fondaciji radio je u advokatskoj kancelariji, Helsinškom odboru za ljudska prava u Srbiji i Katoličkoj službi za pomoć, Srbija (Catholic Relief Services - CRS). Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista Public Interest Law Initiative (PILI) proveo je godinu dana na Pravnom fakultetu Kolumbija u Njujorku i stažirao u sedištu Međunarodnog komiteta spasa (International Rescue Committee - IRC) u Njujorku.

 

Koordinator programa Dragan Kremer 

Dragan Kremer vodi program Sloboda izražavanja i javno informisanje.

1979. kao tinejdžer upustio se u novinarstvo i ubrzo postao profesionalac, radeći uglavnom u štampanim medijima i na radiju, kasnije i na TV. Tokom druge decenije dinamične karijere samostalnog (free-lance) novinara, širom Jugoslavije i država koje su je nasledile, proširio je svoje iskustvo i u izdavaštvu i marketingu.

1999. prvo kao trener, kasnije savetnik za elektronske medije i šef oblasne kancelarije počeo je da radi  u međunarodnim organizacijama za podršku medijima i njihov razvoj, najpre u BiH za Internews pa IREX, partnere USAID za medije.  

2001. vratio se u Srbiju i bio savetnik, zamenik šefa misije i v.d. šefa IREX ProMedia II.

2007. pridružio se švajcarskoj organizaciji Medienhilfe kao menadžer programa za zapadni Balkan, i Romskog medijskog programa u 11 zemalja jugoistoične i srednje Evrope, a kao konsultant i trener nastavio je angažman za IREX, OEBS, Delegaciju EU, BBC Trust itd, u Srbiji i regionu. 

2009. počeo je saradnju sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija kao istraživač/analitičar, a 2011. sa OSF Network Media program kao konsultant. Od 2009. bio je član Potkomisije za medije, građansko društvo i IT, u FOD Srbija.

2012. prihvatio je u FOD Srbija dužnost koordinatora Medijskog programa, koji se ubrzo preobrazio u program Javni interes u medijima, a zatim u današnji Sloboda izražavanja i javno informisanje.

Izbegava da zarđa, povremeno pišući prikaze koncerata za nedeljnik Vreme.

Studirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Koordinator programa Dušan Šabić 

Dušan Šabić koordinira program „Transparentnost, odgovornost i javni integritet“. Diplomirani je pravnik, trenutno na master studijama. Deo tima Fondacije za otvoreno društvo postao je 2013. godine.

Kroz rad na programu posvećen je unapređenju prava na slobodan pristup informacijama, uspostavljanju efikasnog i efektivnog sistema javnih nabavki znatno manje podložnog korupciji, kao i povećanju opšte transparentnosti i odgovornosti trošenja javnih sredstava.

U proteklim godinama, kao saradnik na dva programa Fondacije, bavio se pitanjima efektivnosti antikorupcijskih mehanizama u Republici Srbiji, integriteta sistema javnih nabavki, slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), Ciljeva održivog razvoja (SDG), pristupa pravdi, nezavisnosti pravosuđa i ustavnih reformi.

Kao deo tima Fondacije realizuje regionalni projekat Balkan Tender Watch, koji finansira EU a za cilj ima širenje i osnaživanje antikorupcijske zajednice u oblasti javnih nabavki u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Finansije i administracija

Dijana Janevski, Finansijski direktor

Vladimir Vasić, Administrativni koordinator

Radoslav Kominac, Administrativni sekretar

Ljiljana Korica, Administrativni asistent