O Fondaciji
Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.
Article image

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija osnovana je 17. juna 1991. godine. Radila je pod nazivom Soros fondacija Jugoslavija  do  februara 1996. godine, kada je zbog davanja podrške razvoju demokratskog društva u Srbiji Vrhovni sud Srbije zabranio njen rad. Ponovo je registrovana iste godine pod nazivom Fond za otvoreno društvo, Jugoslavija. Godine 2012. menja ime u Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.


Osnivač Fondacije je američki filantrop Džordž Soros (George Soros). Fondacija je deo mreže Fondacija  za otvoreno društvo (Open Society Foundations)sa sedištem u Njujorku, jedne od najvećih filantropskih organizacija u svetu.

Fondacija radi u javnom interesu na izgradnji demokratskog i inkluzivnog društva i odgovorne države koja omogućava učešće građana u donošenju odluka. 

Podržava aktivnosti organizacija i institucija građanskog društva (udruženja građana i profesionalnih udruženja, univerziteta, policy  instituta, institucija kulture, on- i off-line medija), državnih i lokalnih organa vlasti, nezavisnih državnih organa  i drugih javnih institucija, i realizuje sopstvene projekte koji doprinose: 

  • razvijanju demokratske kulture i prakse, učešću  građana u javnim poslovima, jačanju odgovornosti i unapređivanju dobrog upravljanja na nacionalnom i lokalnom nivou; 
  • unapređivanju institucionalnih aranžmana i praksi radi ostvarivanja principa vladavine prava, poštovanja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminacije diskriminacije; 
  • jačanju kohezije društva i društvenoj afirmaciji marginalizovanih i ranjivih grupa; 
  • jačanju saradnje između društava i država Zapadnog Balkana u oblastima od značaja za ubrzavanje procesa stabilizacije, stvaranju uslova za harmoničan razvoj i pomirenje, uspostavljanju saradnje sa međunarodnim i regionalnim akterima u cilju traženja odgovora na globalne izazove.