Uputstvo za predlaganje projekata
Pre predlaganja projekta pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sledite ga prilikom pripreme predloga i projektne dokumentacije.

 

UPUTSTVO ZA PREDLAGANJE PROJEKATA 

Konkurs 2020.

 

Molimo da pre predlaganja projekta pažljivo pročitate ovo uputstvo i sledite ga prilikom pripreme predloga i projektne dokumentacije. Uputstvo sadrži odgovore na pitanja koja su upućena na adresu elektronske pošte: office.projekti@fosserbia.org do 18. februara 2020. i odgovore na pitanja postavljena na informativnim radionicama u vezi sa konkursom održanim 11-13. februara 2020. u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

 

Opšta pravila:

 • Pravo predlaganja projekta imaju pravna lica, pojedinci i neformalne grupe sa teritorije Republike Srbije.
 • Fondacija će podržavati projektne aktivnosti koje se sprovode u Republici Srbiji.
 • Predlog projekta prima se na osnovu javnog konkursa u vreme koje je označeno u konkursu.
 • Predlog i projektnu dokumentaciju dostaviti Fondaciji elektronskom poštom na adresu Fondacije: office.projekti@fosserbia.org.
 • Sa predlogom projekta i priloženom dokumentacijom Fondacija će postupati prema normama dobrog poslovanja i poštovanja poslovne etike.
 • Odluku o podršci ili odbijanju predloženog projekta donosi Upravni odbor Fondacije, u roku od 90 dana od dana završetka konkursa. U toku obrade predloga i procesa odlučivanja, Fondacija o tome ne daje informacije, ali zadržava pravo da od podnosioca projekta zatraži dopunsku dokumentaciju ili obaveštenja o predlogu.

 

Fondacija ne postavlja uslove koji se tiču dužine postojanja organizacija i institucija, ali prilikom odlučivanja o podršci predloženom projektu, uzima u obzir kapacitete podnosioca i kvalitet važnijih projekata koje je realizovao.

Fondacija ne postavlja uslove koji se tiču dužine trajanja projekta ili zatraženog iznosa/budžeta. Podnosilac bi trebalo da predloži realan budžet i vreme za realizaciju projekta, shodno ciljevima i aktivnostima svog predloga.

 • S obzirom na to da Fondacija svake godine raspisuje konkurse za podršku projektima, trajanje projekata bi trebalo ograničiti na period od oko godinu dana. Ukoliko postoji potreba za realizacijom projekta u periodu dužem od godinu dana, jedna ili više faza projekta mogu da budu obuhvaćene predlogom projekta koji se podnosi na Konkurs 2020, a dalje faze mogu da budu obuhvaćene projektima koji se podnose na konkurse narednih godina.
 • Fondacija finansira projekte samostalno ili sufinansira projekte za čiju realizaciju je već obezbeđen deo sredstava od strane drugih donatora. Ne postoje ograničenja u pogledu odnosa sredstava Fondacije i drugih donatora za finansiranje projekata, niti sufinansiranje utiče na vrednovanje predloga projekata.
 • Prosečan iznos podrške projektima kreće se u rasponu između 15.000 i 20.000 USD. Dodeljeni iznosi kreću se u mnogo većem rasponu. Fondacija ohrabruje podnosioce predloga projekata da predlože realne troškove realizacije projektnih aktivnosti.
 • Termin početka realizacije projekta može biti i raniji od termina potpisivanja ugovora. Ukoliko podrška za realizaciju projekta bude odobrena, sredstva se mogu koristiti i za pokrivanje troškova koji su nastali pre termina odlučivanja i potpisivanja ugovora o finansiranju projekta. Projekat npr. može da otpočne u aprilu 2020. ili ranije. Ukoliko budu odobrena sredstva ugovorom se precizira da se odobrena sredstva mogu koristiti za pokrivanje troškova projekta od određenog datuma. Naravno, ovo nije obećanje da će projekat biti podržan niti se podnosilac može pozivati na takvo obećanje.
 • Svaki podnosilac može da podnese samo jedan predlog projekta na konkurs. Ovo ograničenje se primenjuje bez obzira da li se projekat podnosi u partnerstvu ili samostalno. Projekat može da se podnese ukoliko podnosilac ima tekući projekat koji podržava Fondacija.
 • Projektima nije moguće predvideti prenos sredstava drugim organizacijama za realizaciju aktivnosti (sub-granting). Ukoliko više organizacija podnosi zajednički projekat sredstva se dodeljuju svakoj partnerskoj organizaciji direktno na osnovu ugovora koji svaka partnerska organizacija sklapa sa Fondacijom. Na konkurs se podnosi jedinstveni predlog budžeta.
 • Zaposleni u Fondaciji za otvoreno društvo, Srbija u toku konkursa neće davati informacije o sadržaju projekata niti ih komentarisati.

 

 

Osnovni obrazac:

Predlog projekta se podnosi ISKLJUČIVO na obrascu Fondacije. Osnovni obrazac za predlaganje projekta ima 3 dela:

 • deo 1: cilj, sadržaj i način realizacije projekta i druge informacije od značaja za njegovu realizaciju;
 • deo 2: predlog budžeta projekta; obrazac za budžet dostavite u originalnom excel formatu;
 • deo 3: upitnik za organizacije i institucije; pravna lica obavezna su da popune upitnik za organizacije/institucije kojim se predstavlja profil, status, dosadašnji rad, razvoj organizacije/institucije.

 

Prilikom slanja predloga e-poštom, pošaljite sva 3 dela obrasca kao dokumente priključene istoj e-poruci, i to kao Word.doc (delovi 1 i 3) i Excel (deo 2):

 

 • Potpisivanje, pečatiranje i skeniranje dokumenata nije potrebno; molimo ne šaljite pdf. formate.
 • Ukoliko više pravnih lica podnosi zajednički predlog projekta, popunjen deo 3 – upitnik za organizacije i institucije se podnosi za svaku organizaciju koja je u grupi podnosilaca.
 • Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, umesto dela 3 osnovnog obrasca dostavlja svoju profesionalnu biografiju. Ukoliko je projektom predviđeno više fizičkih lica koja će realizovati projekat potrebno je dostaviti biografije za sve članove tima.
 • Predlog projekta (obrazac i dopunska dokumentacija) podnosi se isključivo na srpskom jeziku. Ukoliko je predlog projekta sastavljen na drugom jeziku potrebno je priložiti prevod  na srpski.
 • Budžet projekta i svi finansijski podaci moraju biti izraženi u bruto iznosima i isključivo u dinarima.
 • Ukoliko tačni iznosi pojedinih troškova projekta nisu poznati podnosiocu u trenutku dostavljanja projekta, potrebno je da podnosilac unese procenjene iznose. Podnosilac bi trebalo da predloži realan budžet.
 • Obim informacija koje se unose u obrazac je delom ograničen veličinom fizičkog prostora u osnovnim obrascima.

 

Dodatni obrasci:

 • Ukoliko je predlogom projekta predviđeno objavljivanje štampanog materijala potrebno je popuniti i odgovarajući dodatni obrazac za štampani materijal.

 

Dopunska projektna dokumentacija:

Predlog projekta na obrascu Fondacije dopuniti i drugom dokumentacijom:

 • ako podnosilac proceni da obrascem nisu obuhvaćeni svi relevantni podaci, odnosno da će dodatnom dokumentacijom i prilozima bolje predstaviti svoj projekat, može priključiti i projektni elaborat kojim se projekat predstavlja celovito i iscrpno;
 • profesionalna biografija autora projekta i projektnog tima kojim se predstavljaju kompetencija i reputacija autora i lica koja realizuju projekat;
 • preporuke recenzenta projekta - eksperata ili kompetentnih institucija;
 • informativni, promotivni i sl. prilozi, štampani primerci, audio/video dokumenti i drugi materijali za prezentaciju, koji će adekvatno i sveobuhvatno predstaviti projekat i predlagača.

 

Fondacija neće razmatrati:

 • predloge koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije i na druge načine ne zadovoljavaju osnovne kriterijume konkursa;
 • predloge podnosilaca koji su ranije dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava, ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;
 • predloge za finansijsku podršku profitnim i komercijalnim projektima;
 • nepotpune, neblagovremene i neuredne predloge koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno ovom uputstvu.